ผลงานวิชาการ

มีหัวข้อทั้งหมด 151 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 5 หัวข้อ

การพัฒนารูปแบบการแก้ปัญหาการใช้ยาผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้านโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน

ภญ.จามรี ไตรจันทร์

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลเขาชัยสน

CQI (Clinical) : Oral Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 3

IV I care

นางสุวรรณี ชูรัตน์

รางวัล ชมเชย ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีบรรพต

CQI (Clinical) : Oral Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 1

พัฒนาระบบบริการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยเลิกบุหรี่โดยพยาบาลฯ

นางอาภรณ์ สุระกำแหง

รางวัล ชมเชย ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลปากพะยูน

CQI (Clinical) : Oral Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 3

การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเด็กปอดอักเสบ

นางจุฑารักษ์ ขวัญศรี

รางวัล ชนะเลิศ ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลควนขนุน

CQI (Clinical) :Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 1

ลดความล่าช้าในการรายงานผลด่วนของการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

นางสุปราณฑ์ นุ่มฟัก

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลป่าพะยอม

CQI (Clinical) :Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 0


ค้นหาผลงานวิชาการ
Download

จำนวนผลงานที่ดาวน์โหลด: 128

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 791

จำนวนครั้งที่นำไปใช้ประโยชน์: 900

กล่องแสดงความคิดเห็น