ผลงานวิชาการ

มีหัวข้อทั้งหมด 151 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 5 หัวข้อ

เห็นปุ๊บประเมินปั๊บฉับไว

นางภวมัย รักชุม

รางวัล ชมเชย ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลควนขนุน

Innovation : Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 0

ระบบงานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา สสอ.ป่าบอน จังหวัดพัทลุง

นายนราวุฒิ แก้วหนูนวล

รางวัล คคก.เห็นควรส่งประกวดระดับเขต ปี 2562 หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าบอน

Innovation : Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 1

การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพพนางตุง

นางสาววิลาวัลย์ นุ่นทอง นางสาวโสรญา สงบดี

รางวัล คคก.เห็นควรส่งประกวดระดับเขต ปี 2562 หน่วยงาน รพ.สต. พนางตุง

CQI (Clinical) : Oral Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 2

การเตรียมยาทางวิสัญญีเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

นางสาวมณีรัตน์ พรหมทอง

รางวัล ชนะเลิศ ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลควนขนุน

CQI (Clinical) : Oral Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 5

การลดอัตราการเกิด Dispensing error

นางสาวสุปราณี ฤทธิรงค์

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีบรรพต

CQI (Clinical) : Oral Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 6


ค้นหาผลงานวิชาการ
Download

จำนวนผลงานที่ดาวน์โหลด: 128

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 791

จำนวนครั้งที่นำไปใช้ประโยชน์: 900

กล่องแสดงความคิดเห็น