ผลงานวิชาการ

มีหัวข้อทั้งหมด 151 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 5 หัวข้อ

ป้ายจราจร 3 in 1

นางนฤมล แป้นด้วง

รางวัล ชมเชย ปี 2562 หน่วยงาน รพ.สต.โตนดด้วน

Innovation : Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 1

Easy -Service - Online

นายอัฐพร ช่วยสงคราม

รางวัล ชนะเลิศ ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลกงหรา

Innovation : Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 8

การพัฒนาระบบ Failover Cluster Server เพื่อรองรับการให้บริการภาครัฐ ผ่านระบบดิจิตัล โรงพยาบาลบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

นางขัตติยา รักเล่ง

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลบางแก้ว

Innovation : Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 10

ผ้าพันลดปวด ตรวจแผล

นางสาวอเทตยา สิงห์แก้ว

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลควนขนุน

Innovation : Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 0

การใช้สารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบงาน IC

นางวรรณา ชุมสุวรรณ์

รางวัล ชมเชย ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลป่าบอน

Innovation : Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 0


ค้นหาผลงานวิชาการ
Download

จำนวนผลงานที่ดาวน์โหลด: 128

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 791

จำนวนครั้งที่นำไปใช้ประโยชน์: 900

กล่องแสดงความคิดเห็น