ผลงานวิชาการ

มีหัวข้อทั้งหมด 151 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 5 หัวข้อ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ

นายฉัตรชัย ขวัญแก้ว

รางวัล ชนะเลิศ ปี 2561 หน่วยงาน รพ.สต.บ้านทุ่งนารี

วิจัยฉบับสมบูรณ์ : Poster presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 13

พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านท่าเหนาะ

1. นายธีรพจน์ พงศ์ดารา 2. นางสมทรง ยีหรีม 3. นางสารภี หรนจันทร์ 4. นางสุพัตรา คะโมระวงค์

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2561 หน่วยงาน รพ.สต.บ้านท่าเหนาะ

วิจัยฉบับสมบูรณ์ : Poster presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 11

ผลการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน2ชนิดในฟันกรามแท้ซี่แรก

นางสาวสุธาสินี หลีวิจิตร

รางวัล ชนะเลิศ ปี 2561 หน่วยงาน รพ.ควนขนุน

วิจัยฉบับสมบูรณ์ : Poster presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 4

ผลการศึกษาความรู้และทักษะสำหรับป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ในกลุ่มเด็กอายุ 6-14 ปี ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

นายสมัคร บัวบาน

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2561 หน่วยงาน รพ.ควนขนุน

วิจัยฉบับสมบูรณ์ : Poster presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 4

ผลการให้ความรู้ ตามหลัก 3 อ. 2 ส. ร่วมกับกระบวนการกลุ่ม ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในบุคลากร ที่มีระดับไขมันในเลือดสูงชนิดคุมอาหาร โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง

1.นางวันทิพย์ นิ่มนวล, 2.นางละออง สุวิทยาภรณ์

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ปี 2561 หน่วยงาน รพ.ควนขนุน

วิจัยฉบับสมบูรณ์ : Poster presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 3


ค้นหาผลงานวิชาการ
Download

จำนวนผลงานที่ดาวน์โหลด: 128

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 791

จำนวนครั้งที่นำไปใช้ประโยชน์: 900

กล่องแสดงความคิดเห็น