ผลงานวิชาการ

มีหัวข้อทั้งหมด 151 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 5 หัวข้อ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพของจังหวัดพัทลุงเพื่อรองรับระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน (ICS) และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (EOC) ปีงบประมาณ 2561

1.นายทวี ชูช่วย 2.นางทัฎธภัสส์ มณีชาตรี 3.นางจุรินทร์ เจริญผล 4.นางสาวภคณัฏฐ์ ทองขาว

รางวัล ชนะเลิศ ปี 2561 หน่วยงาน สสจ.พัทลุง

R2R : Poster presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 3

ประสิทธิผลของการฝังเข็มโดยใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้ากับอาการปวดหลังส่วนล่างในผู้สูงอายุ

นพ.เชษฐพงศ์ สัจจาผล

รางวัล ชนะเลิศ ปี 2561 หน่วยงาน รพ.ควนขนุน

วิจัยฉบับสมบูรณ์ : Oral presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 15

ความสัมพันธ์ของการปฏิบัติตามบทบาทผู้ดูแลผู้สูงอายุและความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุในตำบลโคกชะงาย อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

นายเอนก กลิ่นรส

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ปี 2561 หน่วยงาน สสอ.เมืองพัทลุง

วิจัยฉบับสมบูรณ์ : Oral presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 7

ผลของโปรแกรมการรับรู้ความเสี่ยงของทารกในครรภ์ต่อภาวะโลหิตจาง จากการขาดธาตุเหล็กของหญิงตั้งครรภ์

นส.วรพิณ วิทยวราวัฒน์

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2561 หน่วยงาน รพ.ควนขนุน

วิจัยฉบับสมบูรณ์ : Oral presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 2

รูปแบบการวิเคราะห์ราคาค่าบริการผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง Analytical pricing model for Out patients service in 30 Beds Community Hospital

นางนภาพร เนตรเกื้อกูล

รางวัล ชนะเลิศ ปี 2561 หน่วยงาน กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.พัทลุง

วิจัยฉบับสมบูรณ์ : Oral presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 2


ค้นหาผลงานวิชาการ
Download

จำนวนผลงานที่ดาวน์โหลด: 128

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 791

จำนวนครั้งที่นำไปใช้ประโยชน์: 900

กล่องแสดงความคิดเห็น