ผลงานวิชาการ

มีหัวข้อทั้งหมด 151 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 5 หัวข้อ

การประมาณค่าของกลูโคสในพลาสมาภายหลังงดอาหาร จากค่าฮีโมโกลบินเอวันซีในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลตะโหมด

นางสาวอัสมา ไมมะหาด

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2561 หน่วยงาน รพ.ตะโหมด

R2R : Poster presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 5

ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา โรงพยาบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

นางสาวจริยาพร สุขนุ้ย

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ปี 2561 หน่วยงาน รพ.ป่าพะยอม

R2R : Poster presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 17

ผลของรูปแบบการวางแผนครอบครัวเชิงรุกในหญิงวัยเจริญพันธุ์กลุ่มเสี่ยง

1.นางวาสนา พรหมช่วย,2.นส.วรพิณ วิทยวราวัฒน์

รางวัล ชมเชย ปี 2561 หน่วยงาน คลินิกส่งเสริมสุขภาพ รพ.ควนขนุน

R2R : Poster presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 1

ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้กระบวนการ AIC เพื่อลดอุบัติเหตุฉุกเฉินทางถนน ก่อนถึงเขาพับผ้าช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยเครือข่าย อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

1.นางเยาวภา พงศ์พุ่ม,2.นางนัยน์รัตน์ จันทร์เพ็ง,3.นางละออทิพย์ แสงทอง,4.นางสมจริง เอกผักนาก,5.นายนิวัช เทพสง,6.นายทัศณาวดี รักษ์ชูชื่น

รางวัล ชมเชย ปี 2561 หน่วยงาน รพ.ศรีนครินทร์(ปัยญานันทภิกขุ)

R2R : Poster presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 1

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง บ้านเหรียงงาม ม.6 ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

1.นางนงนุช นาจันทร์ , 2.นางรัตติยาพร มากชิต3.นางพรทิพย์ เรืองพุทธ

รางวัล ชมเชย ปี 2561 หน่วยงาน รพ.ศรีบรรพต

R2R : Poster presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 1


ค้นหาผลงานวิชาการ
Download

จำนวนผลงานที่ดาวน์โหลด: 128

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 791

จำนวนครั้งที่นำไปใช้ประโยชน์: 900

กล่องแสดงความคิดเห็น