ผลงานวิชาการ

มีหัวข้อทั้งหมด 151 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 5 หัวข้อ

การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิต

1. นางจุฑาทิพย์ นุ่นด้วง 2. นางณภัครมณ พรหมคง 3. นางสาวกมลทิพย์ สิทธิชัย

รางวัล ชมเชย ปี 2561 หน่วยงาน รพ.ควนขนุน

R2R : Oral presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 3

การจัดการความปลอดภัยทางถนนของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

นางศิริมาศ รุยไกรรัตน์

รางวัล ชมเชย ปี 2561 หน่วยงาน สสอ.ควนขนุน

R2R : Oral presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 4

การใช้ยาสมเหตุผลปลอดภัยในชุมชน Rational Drug Use

นายฉัตรชัย ขวัญแก้ว

รางวัล ชนะเลิศ ปี 2561 หน่วยงาน รพ.สต.บ้านทุ่งนารี

R2R : Poster presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 18

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นสน ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

นางธัญพร ไชยศรี

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2561 หน่วยงาน รพ.สต.บ้านต้นสน

R2R : Poster presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 3

การออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ช่วงปิดภาคการศึกษาเพิ่มการเข้าถึงบริการเด็ก 6-12 ปี

1.น.ส.สุธาสินี หลีวิจิตร,2.นายธวัชชัย วีระกิติกุล

รางวัล ชนะเลิศ ปี 2561 หน่วยงาน รพ.ควนขนุน

R2R : Poster presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 2


ค้นหาผลงานวิชาการ
Download

จำนวนผลงานที่ดาวน์โหลด: 128

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 791

จำนวนครั้งที่นำไปใช้ประโยชน์: 900

กล่องแสดงความคิดเห็น