ผลงานวิชาการ

มีหัวข้อทั้งหมด 151 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 5 หัวข้อ

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน: กรณีศึกษา ชุมชนบ้านหนองธงตำบลหนองธง อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุง

นางสาวณัฐจิตรา ทองกุ้ง

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ปี 2561 หน่วยงาน รพ.สต.บ้านหนองธง

R2R : Oral presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 0

เปรียบเทียบผลของการรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับแผ่นประคบร้อน กับ คลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับพาราฟิน ในผู้ป่วยกลุ่มอาการอุโมงค์ข้อมือ

1. นางวารุณี ฐนะศิริ,2. มณีกัณฑ์ สังข์ทอง

รางวัล ชนะเลิศ ปี 2561 หน่วยงาน รพ.ศรีบรรพต

R2R : Oral presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 8

ผลลัพธ์การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดระดับรุนแรงในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 แบบบูรณาการ

1. นางละออทิพย์ แสงทอง,2. นางเยาวภา พงศ์พุ่ม,3. นางสมจริง เอกผักนาก,4. นางนัยน์รัตน์ จันทร์เพ็ง,5. นางสาวยุวดี ศรีรักษา

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2561 หน่วยงาน รพ.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)

R2R : Oral presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 3

ผลของการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงคลอดก่อนกำหนดโดยใช้โปรแกรมแรงสนับสนุนทางสังคมในคลินิกฝากครรภ์โรงพยาบาลควนขนุน

1. นางสุภัทรา ทองเงิน,2. นางกมลจิตร คงเขียด,3. นางอัจฉรินทร์ ดวงจันทร์

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ปี 2561 หน่วยงาน รพ.ควนขนุน

R2R : Oral presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 3

พัฒนารูปแบบการดูแลแบบบูรณาการในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย/ผู้ดูแลโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ)สู่เครือข่ายชุมชนแบบไร้รอยต่อ

1.นางนัยน์รัตน์ จันทร์เพ็ง,2.นางเยาวภา พงค์พุ่ม,3.นางสมจริง เอกผักนาก,4.นางละออทิพย์ แสงทอง,5.นายสุธีวิทย์ สุขนวล

รางวัล ชมเชย ปี 2561 หน่วยงาน รพ.ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)

R2R : Oral presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 1


ค้นหาผลงานวิชาการ
Download

จำนวนผลงานที่ดาวน์โหลด: 128

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 791

จำนวนครั้งที่นำไปใช้ประโยชน์: 900

กล่องแสดงความคิดเห็น