ผลงานวิชาการ

มีหัวข้อทั้งหมด 151 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 5 หัวข้อ

การติดตามค่าวิกฤตทางห้องปฏิบัติการ

นางสาวนันท์นภัส นิ่มวุ่น

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2561 หน่วยงาน รพ.ป่าพะยอม

CQI ( Non-Clinical) : Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 0

ความสมบูรณ์ในการบันทึกรหัสโรค (ICD10) งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

นางสาวทิพย์วดี ทองอ่อน

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ปี 2561 หน่วยงาน รพ.ป่าพะยอม

CQI ( Non-Clinical) : Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 3

ทำอย่างไรให้พยาบาลเขียนบันทึกทางการพยาบาลได้ดี

นางสมสมร ปานทอง

รางวัล ชมเชย ปี 2561 หน่วยงาน รพ.กงหรา

CQI ( Non-Clinical) : Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 0

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลสะสม (HbA1c) ในผู้ป่วย เบาหวานเสี่ยงสูง

นางศิริขวัญ เพ็ญสุวรรณ

รางวัล ชนะเลิศ ปี 2561 หน่วยงาน รพ.สต.บ้านปลักปอม

R2R : Oral presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 8

กระบวนการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน

นายพิทยา ทองหนูนุ้ย

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2561 หน่วยงาน รพ.สต.บ้านควนดินแดง

R2R : Oral presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 19


ค้นหาผลงานวิชาการ
Download

จำนวนผลงานที่ดาวน์โหลด: 113

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 533

จำนวนครั้งที่นำไปใช้ประโยชน์: 599

กล่องแสดงความคิดเห็น