ผลงานวิชาการ

มีหัวข้อทั้งหมด 151 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 5 หัวข้อ

โค๊ดดิ้งออดิท(Coding audit) พิชิตเงินล้าน

นางสริยาภรณ์ ศิริธร

รางวัล ชมเชย ปี 2561 หน่วยงาน รพ.ป่าพะยอม

CQI ( Non-Clinical) : Oral Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 0

การพัฒนาระบบติดตามการดำเนินงานควบคุมและป้องกันวัณโรคอำเภอศรีบรรพต

1.นายเด่นดัง จำเริญ,2.นายไชยวุฒิ ชนะพล,3.นางวิมลมาส สุขแก้ว

รางวัล ชนะเลิศ ปี 2561 หน่วยงาน สสอ.ศรีบรรพต

CQI ( Non-Clinical) : Oral Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 0

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน

นางอภิญญา เนียมเล็ก

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2561 หน่วยงาน ศสช.รพ.ควนขนุน

CQI ( Non-Clinical) : Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 13

การพัฒนาร้านชำสีเขียวของชุมชนบ้านทุ่งนารีโดยชุมชนมีส่วนร่วม

นายสัญญา ชัยหาญ

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ปี 2561 หน่วยงาน รพ.สต.บ้านทุ่งนารี

CQI ( Non-Clinical) : Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 8

การลดปริมาณผ้าที่ต้องซักซ้ำ

นางสุรัชวดี รักด้วง

รางวัล ชนะเลิศ ปี 2561 หน่วยงาน รพ.ควนขนุน

CQI ( Non-Clinical) : Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 0


ค้นหาผลงานวิชาการ
Download

จำนวนผลงานที่ดาวน์โหลด: 128

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 791

จำนวนครั้งที่นำไปใช้ประโยชน์: 900

กล่องแสดงความคิดเห็น