ผลงานวิชาการ

มีหัวข้อทั้งหมด 151 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 5 หัวข้อ

สัญญาณชีวิตผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

นางเอมอร ชะหนู

รางวัล ชนะเลิศ ปี 2561 หน่วยงาน รพ.สต.บ้านไสนายขัน

CQI ( Non-Clinical) : Oral Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 7

Merit Maker 1-2-3 (Survival Swimming Curriculum) รูปแบบการป้องกันเฝ้าระวัง อุบัติเหตุจากการจมน้ำในเด็กต่ำกว่า 15 ปี

นายฉัตรชัย ขวัญแก้ว

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2561 หน่วยงาน รพ.สต.บ้านทุ่งนารี

CQI ( Non-Clinical) : Oral Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 2

การพัฒนาระบบการให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คปสอ.ตะโหมด

นายจิตตเวช เกตุชู

รางวัล ชนะเลิศ ปี 2561 หน่วยงาน รพ.ตะโหมด

CQI ( Non-Clinical) : Oral Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 0

การพัฒนางานตรวจประเมินร้านจำหน่ายเครื่องสำอางในเขตเทศบาลตำบล แม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ในช่วงปีงบประมาณ 2559 – 2561

ภญ.คณาพรรณ เหมะรักษ์

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2561 หน่วยงาน รพ.ตะโหมด

CQI ( Non-Clinical) : Oral Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 6

พัฒนาการตรวจสอบการทำให้ปราศจากเชื้อด้วย Spore test ของ รพ สต. ในอำเภอป่าพะยอม

นางอรวรรณ ชูทอง

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ปี 2561 หน่วยงาน รพ.ป่าพะยอม

CQI ( Non-Clinical) : Oral Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 1


ค้นหาผลงานวิชาการ
Download

จำนวนผลงานที่ดาวน์โหลด: 128

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 791

จำนวนครั้งที่นำไปใช้ประโยชน์: 900

กล่องแสดงความคิดเห็น