ผลงานวิชาการ

มีหัวข้อทั้งหมด 151 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 5 หัวข้อ

การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด

นางวรรณา ชุมสุววณ์

รางวัล ชนะเลิศ ปี 2561 หน่วยงาน รพป่าบอน

CQI (Clinical) :Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 2

พัฒนาระบบการเฝ้าระวังภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์

1.นางพรภิมล คงเอียด,2.นางบุญรมย์ รอดชุม,3.นางธิดา ตราชู

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2561 หน่วยงาน รพ.เขาชัยสน

CQI (Clinical) :Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 1

การพัฒนาระบบการเข้าถึงการวินิจฉัยโรคเบาหวาน

1.นส.วันทนีย์ ชัยฤทธิ์,2.นางสุดา ขำนุรักษ์,3.นส.กรรณิการ์ ไข่เอ็ม,4.นส.ปียภัทร หมาดเส็น

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ปี 2561 หน่วยงาน รพ.กงหรา

CQI (Clinical) :Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 2

การพัฒนาเครือข่ายเพื่อการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนด้านพฤติกรรมอารมณ์และการเรียนรู้ (IQ EQ)

นางวารินทร์ รอดขำ

รางวัล ชมเชย ปี 2561 หน่วยงาน รพ.ควนขนุน

CQI (Clinical) :Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 4

การเพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า

1.นางเกษร ชูสวัสดิ์ ,2.นางสุดา คงทอง,3.นางสาวกัญญา พรหมมาณพ

รางวัล ชมเชย ปี 2561 หน่วยงาน รพ.ศรีบรรพต

CQI (Clinical) :Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 3


ค้นหาผลงานวิชาการ
Download

จำนวนผลงานที่ดาวน์โหลด: 128

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 791

จำนวนครั้งที่นำไปใช้ประโยชน์: 900

กล่องแสดงความคิดเห็น