ผลงานวิชาการ

มีหัวข้อทั้งหมด 151 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 5 หัวข้อ

การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเพื่อชะลอไตเสื่อม

1. นางฤดี นกร่อน,2. นางนิตยา ดวงจันทร์,3. นางจตุรพร เทพขวัญ

รางวัล ชนะเลิศ ปี 2561 หน่วยงาน รพ.ศรีบรรพต

CQI (Clinical) : Oral Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 12

การพัฒนาระบบการเข้าถึงระบบการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

1.นางอมรรัตน์ ทุ่มพุ่ม,2.นางอุไร คงแสง,3.นางชลธิสา พรหมมา

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2561 หน่วยงาน รพ.สต.เขาปู่

CQI (Clinical) : Oral Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 8

ระบบยาดีชีวีปลอดภัย

นางวันดี จุลอดุง

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2561 หน่วยงาน รพ.เขาชัยสน

CQI (Clinical) : Oral Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 8

การพัฒนางานคลินิกหอบหืดอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ยาอย่างถูกต้องโดยการบริบาลเภสัชกรรม

ภญ.ณัฏภัค เบญจพิพัฒน์ฏกุล

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ปี 2561 หน่วยงาน รพ.เขาชัยสน

CQI (Clinical) : Oral Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 6

การพัฒนาตัวชี้วัดความถูกต้อง/ครบถ้วนของการควบคุมคุณภาพภายใน(IQC)

1. นางสาววัลดี สังแก้ว,2. นางสายทิพย์ เมืองแก้ว,3. นางสาวมัทนาวดี เทียนเสรี

รางวัล ชมเชย ปี 2561 หน่วยงาน รพ.ศรีบรรพต

CQI (Clinical) : Oral Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 5


ค้นหาผลงานวิชาการ
Download

จำนวนผลงานที่ดาวน์โหลด: 128

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 791

จำนวนครั้งที่นำไปใช้ประโยชน์: 900

กล่องแสดงความคิดเห็น