ผลงานวิชาการ

มีหัวข้อทั้งหมด 151 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 5 หัวข้อ

ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการแปรงฟัน และสภาวะครอบครัวของเด็กที่มีฟันผุยังไม่ได้รับการรักษาโรงเรียนบ้านสำนักกอ

นางสาวสมฤทัย ย่อเซ่ง,นางสาวสุธาสินี หลีวิจิตร

รางวัล คคก.เห็นควรส่งประกวดระดับเขต ปี 2562 หน่วยงาน รพ.สต.ปันแต

วิจัยฉบับสมบูรณ์ : Poster presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 2

Efficacy of Acupuncture in Myofascial pain of shoulder: A Randomized Controlled Trial

นพ.เชษฐพงศ์ สัจจาผล

รางวัล ชนะเลิศ ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลควนขนุน

วิจัยฉบับสมบูรณ์ : Poster presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 6

ผลของโปรแกรมพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเอง ต่อระดับน้ำตาลในเลือด หลังรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมง ในหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์

พญ.วรพิณ วิทยวราวัฒน์

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลควนขนุน

วิจัยฉบับสมบูรณ์ : Poster presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 2

ผลการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน 2 ชนิดในฟันกรามแท้ซี่แรก ติดตามผล 2 ปี

น.ส.สุธาสินี หลีวิจิตร, นางจรวย ทองเนื้อขาว, นางศิริรัตน์ จันทร์น้อย, นางเกสรี จันแดง, นายสุรไชย เตียวอนันต์

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลควนขนุน

วิจัยฉบับสมบูรณ์ : Poster presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 1

การศึกษาพฤติกรรมการรับรู้และเข้าใจวัฒนธรรมความปลอดภัย (Patient and Personnel Safety : 2P Safety) ของบุคลากรโรงพยาบาลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

นางสาวจริยาพร สุขนุ้ย นายธีรวัฒน์ ฤทธาภิรมย์ นางนุสรา สุคนธ์

รางวัล ชมเชย ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลป่าพะยอม

วิจัยฉบับสมบูรณ์ : Poster presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 12


ค้นหาผลงานวิชาการ
Download

จำนวนผลงานที่ดาวน์โหลด: 128

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 791

จำนวนครั้งที่นำไปใช้ประโยชน์: 900

กล่องแสดงความคิดเห็น