ผลงานวิชาการ

มีหัวข้อทั้งหมด 151 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 5 หัวข้อ

ประสิทธิผลการกักน้ำมันในผู้ป่วยเข่าเสื่อม

ปภิลณัช นิลมาก วรลักษณ์ บุญจันทร์ศรี

รางวัล ชนะเลิศ ปี 2562 หน่วยงาน รพ.สต.บ้านปากคลอง

วิจัยฉบับสมบูรณ์ : Oral presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 16

ประสิทธิผลของโปรแกรมสมาธิบำบัดแบบ SKT ต่อการลดระดับความดันโลหิตในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง

นางสาวจุฬาภรณ์ เหตุทอง นายบุญเสริม ทองช่วย

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2562 หน่วยงาน สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี

วิจัยฉบับสมบูรณ์ : Oral presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 20

ผลของการนวดไทยแบบราชสำนักต่ออาการปวดหลังของโรคลมปลายปัตคาตสัญญาณ 1 และ 3 หลังของผู้รับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนดินแดง

นางสาวกีญาสะฮ์ โต๊ะขวัญ

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ปี 2562 หน่วยงาน รพ.สต.บ้านควนดินแดง

วิจัยฉบับสมบูรณ์ : Oral presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 5

ความรู้และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนกับการดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

นายเชษฐา ศรีนวลขาว

รางวัล ชมเชย ปี 2562 หน่วยงาน รพ.สต.บ้านควนมะพร้าว

วิจัยฉบับสมบูรณ์ : Oral presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 6

ผลการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน 5 ชนิดในฟันกรามแท้ซี่แรก

น.ส.สุธาสินี หลีวิจิตร

รางวัล คคก.เห็นควรส่งประกวดระดับเขต ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลควนขนุน

วิจัยฉบับสมบูรณ์ : Oral presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 2


ค้นหาผลงานวิชาการ
Download

จำนวนผลงานที่ดาวน์โหลด: 128

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 791

จำนวนครั้งที่นำไปใช้ประโยชน์: 900

กล่องแสดงความคิดเห็น