ผลงานวิชาการ

มีหัวข้อทั้งหมด 151 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 5 หัวข้อ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดูแลสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง โรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนเคี่ยม ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

นางกิตติพงษ์ กาญจนูปถัมภ์

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ปี 2562 หน่วยงาน รพ.สต.บ้านควนเคี่ยม

R2R : Poster presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 1

ความชุกภาวะเมตาบอลิกซินโดรม ในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปตำบลป่าพะยอม

นางสาลี แก้วสม นางปรียา หิรัญโยดม นางจิราพร พูลเกื้อ นางชุติวรรณ ดวงขวัญ นางศิริรัตน์ คงหวัง

รางวัล ชมเชย ปี 2562 หน่วยงาน ศูนย์แพทย์ชุมชน รพ.ป่าพะยอม

R2R : Poster presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 3

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง : กรณีศึกษา พื้นที่ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

นางสาวณัฐจิตรา ทองกุ้ง

รางวัล ชมเชย ปี 2562 หน่วยงาน รพ.สต.หนองธง

R2R : Poster presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 1

การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาลควนขนุน

นางจุฑาทิพย์ นุ่นด้วง นางยุพิน จันทร์แดง นางสาวกมลทิพย์ สิทธิชัย นางสาวรัชนู สมเกื้อ

รางวัล ชนะเลิศ ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลควนขนุน

R2R : Poster presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 4

การศึกษาอุบัติการณ์และความรุนแรงของปัญหาการใช้ยาในคลินิกวาร์ฟาริน

น.ส.อาทิตา เห็นดีน

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลปากพะยูน

R2R : Poster presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 12


ค้นหาผลงานวิชาการ
Download

จำนวนผลงานที่ดาวน์โหลด: 128

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 791

จำนวนครั้งที่นำไปใช้ประโยชน์: 900

กล่องแสดงความคิดเห็น