ผลงานวิชาการ

มีหัวข้อทั้งหมด 151 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 5 หัวข้อ

ประสิทธิภาพการเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองที่ใช้ยากลุ่ม Opioids โดยเภสัชกร

นางสาวศิวรินทร์ ทองวัตร

รางวัล ชมเชย ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลกงหรา

R2R : Oral presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 8

ผลการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการระบบตรวจสอบสิทธิ์ประกันสุขภาพด้วยกระบวนการวางแผนและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ของโรงพยาบาลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

นายอัฐพร ช่วยสงคราม

รางวัล ชมเชย ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลกงหรา

R2R : Oral presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 2

ประสบการณ์การปวดและการจัดการความปวดในเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

นางวารุณี ฐนะศิริ นส.มณีกัณฑ์ สังข์ทอง

รางวัล ชมเชย ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีบรรพต

R2R : Oral presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 4

การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมสุขภาพตามหลักธรรมานามัยของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้

น.ส.วิลาวัณย์ เผือกชาย น.ส.วันวิสาข์ มุสิก

รางวัล ชนะเลิศ ปี 2562 หน่วยงาน รพ.สต.บ้านแพรกหา

R2R : Poster presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 6

การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังยาที่ห้ามจำหน่ายในร้านชำ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลควนขนุน

นางสาวปาริฉัตร ขุนทอง

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2562 หน่วยงาน ศูนย์แพทย์ชุมชน รพ.ควนขนุน

R2R : Poster presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 22


ค้นหาผลงานวิชาการ
Download

จำนวนผลงานที่ดาวน์โหลด: 128

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 791

จำนวนครั้งที่นำไปใช้ประโยชน์: 900

กล่องแสดงความคิดเห็น