ผลงานวิชาการ

มีหัวข้อทั้งหมด 151 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 5 หัวข้อ

ลดโซเดียม...สร้างสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืน

นางศิริขวัญ เพ็ญสุวรรณ

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ปี 2562 หน่วยงาน รพ.สต.บ้านปลักปอม

R2R : Oral presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 12

การพัฒนารูปแบบการดูแลความสะอาดของฟันของเด็กวัยก่อนเรียนแบบมีส่วนร่วมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งยางเปล ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

นางสุดา ไชยบุรินทร์ นางสาวสุคนฑา ยิ่งดำนุ่น

รางวัล ชมเชย ปี 2562 หน่วยงาน รพ.สต.บ้านสี่แยกไสยวน

R2R : Oral presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 3

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงด้วย Home monitoring blood pressure

นางมานิตา อินคำปา

รางวัล ชนะเลิศ ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลปากพะยูน

R2R : Oral presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 0

Smart Young RDU : การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในแกนนำสุขภาพของโรงเรียนในอำเภอป่าบอนโดยอิงรูปแบบโขนตะลุง

นายสัญญา ชัยหาญ

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลป่าบอน

R2R : Oral presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 6

การประเมินใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในโรงพยาบาลศรีบรรพต (Drug Use Evaluation: DUE)

ภญ.ดวงลักษณ์ คงขาว

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีบรรพต

R2R : Oral presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 5


ค้นหาผลงานวิชาการ
Download

จำนวนผลงานที่ดาวน์โหลด: 128

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 791

จำนวนครั้งที่นำไปใช้ประโยชน์: 900

กล่องแสดงความคิดเห็น