ผลงานวิชาการ

มีหัวข้อทั้งหมด 151 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 5 หัวข้อ

การพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจาก รพช. สู่ รพสต.

นางสุทิพย์ จินตาคม

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีบรรพต

CQI ( Non-Clinical) : Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 0

การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดีในโรงเรียนฯ

ภญ.อัมพรรณ หนูฤทธิ์

รางวัล ชมเชย ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลเขาชัยสน

CQI ( Non-Clinical) : Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 3

ความถูกต้องของสิทธิ์รักษาพยาบาล

นางณัฐกฤตา ดำชู

รางวัล ชมเชย ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีบรรพต

CQI ( Non-Clinical) : Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 0

การจัดการรายกรณีในผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ที่มารับบริการในคลินิคเรื้อรังของศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลควนขนุน

อักษรตรี พงศ์นุรักษ์

รางวัล ชนะเลิศ ปี 2562 หน่วยงาน ศูนย์แพทย์ชุมชน รพ.ควนขนุน

R2R : Oral presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 6

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบบมีส่วนร่วมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวถนน

นายเลอศักดิ์ จันทร์น้อย, นางสมศรี แก้วทิพย์

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2562 หน่วยงาน รพ.สต.บ้านหัวถนน

R2R : Oral presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 2


ค้นหาผลงานวิชาการ
Download

จำนวนผลงานที่ดาวน์โหลด: 128

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 791

จำนวนครั้งที่นำไปใช้ประโยชน์: 900

กล่องแสดงความคิดเห็น