ผลงานวิชาการ

มีหัวข้อทั้งหมด 151 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 5 หัวข้อ

ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนางานเวชระเบียนของโรงพยาบาลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

นางสาวกาญจนา สันอี

รางวัล ชมเชย ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลกงหรา

CQI ( Non-Clinical) : Oral Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 4

การพัฒนาระบบติดตามการดาเนินงานควบคุมและป้องกันโรค มือ เท้า ปากอำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

นายเด่นดัง จำเริญ นายโกวิท ชูเรือง และนายไชยวุฒิ ชนะพล

รางวัล คคก.เห็นควรส่งประกวดระดับเขต ปี 2562 หน่วยงาน สสอ.ศรีบรรพต

CQI ( Non-Clinical) : Oral Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 3

ความสำเร็จในการบริหารเวชภัณฑ์และการป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา รพ.สต.บ้านลำกะ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

นายพงษ์ประยูร แก้วหมุน

รางวัล คคก.เห็นควรส่งประกวดระดับเขต ปี 2562 หน่วยงาน รพ.สต.บ้านลำกะ

CQI ( Non-Clinical) : Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 2

Re-check Re-stock to Re-STERILE

นางสาวกาญจณา สันอี

รางวัล ชนะเลิศ ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลกงหรา

CQI ( Non-Clinical) : Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 4

ลดพลังหารสอง : การพัฒนาคุณภาพการซักผ้าในงานซักฟอกฯ

นางสาวสุดารัตน์ เหรียญนุ้ย

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลกงหรา

CQI ( Non-Clinical) : Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 2


ค้นหาผลงานวิชาการ
Download

จำนวนผลงานที่ดาวน์โหลด: 116

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 588

จำนวนครั้งที่นำไปใช้ประโยชน์: 661

กล่องแสดงความคิดเห็น