ผลงานวิชาการ

มีหัวข้อทั้งหมด 151 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 5 หัวข้อ

อสม.เคาะประตู ค้นหาผู้ป่วยไข้เลือดออก

นางภาขวัญ เศรษฐสุข

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ปี 2562 หน่วยงาน รพ.สต.บ้านชะรัด

CQI ( Non-Clinical) : Oral Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 1

ควนดินแดง Model ลดค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในชุมชน

นายพิทยา ทองหนูนุ้ย

รางวัล ชมเชย ปี 2562 หน่วยงาน รพ.สต.บ้านควนดินแดง

CQI ( Non-Clinical) : Oral Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 2

การพัฒนาระบบ paperless ในโรงพยาบาลป่าพะยอม

นางสาวทิพย์วดี ทองอ่อน

รางวัล ชนะเลิศ ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลป่าพะยอม

CQI ( Non-Clinical) : Oral Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 7

การเพิ่มอัตราการตรวจมะเร็งปากมดลูก 80% ภายในปี 62

นายบัญชา ทองขุนดำ

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีบรรพต

CQI ( Non-Clinical) : Oral Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 2

การพัฒนาการบันทึกข้อมูลการรับบริการผู้ป่วยนอก สิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลป่าพะยอมเพื่อเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์

นางธยาดา เกลี้ยงสิน

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลป่าพะยอม

CQI ( Non-Clinical) : Oral Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 4


ค้นหาผลงานวิชาการ
Download

จำนวนผลงานที่ดาวน์โหลด: 128

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 791

จำนวนครั้งที่นำไปใช้ประโยชน์: 900

กล่องแสดงความคิดเห็น