ผลงานวิชาการ

มีหัวข้อทั้งหมด 151 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 5 หัวข้อ

หวานอย่างมีคุณภาพ

นางฤดี นกร่อน

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีบรรพต

CQI (Clinical) :Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 0

OSCC : One Stop Service at ER

นางรัตนา สิริโสภณวรกุล และทีม

รางวัล ชมเชย ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลควนขนุน

CQI (Clinical) :Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 2

การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

นางสาวปวีกรณ์ จินรัตน์ และทีม

รางวัล ชมเชย ปี 2562 หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีบรรพต

CQI (Clinical) :Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 1

การพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

นายวิชัยยุทธ หนูแก้ว

รางวัล ชนะเลิศ ปี 2562 หน่วยงาน รพ.สต.บ้านศาลาปราง

CQI ( Non-Clinical) : Oral Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 1

การพัฒนาระบบการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

นายคอง พุมนวล

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2562 หน่วยงาน รพ.สต.บ้านพูด

CQI ( Non-Clinical) : Oral Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 1


ค้นหาผลงานวิชาการ
Download

จำนวนผลงานที่ดาวน์โหลด: 113

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 533

จำนวนครั้งที่นำไปใช้ประโยชน์: 599

กล่องแสดงความคิดเห็น