ผลงานวิชาการ

มีหัวข้อทั้งหมด 151 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 5 หัวข้อ

นวัตกรรม Give Me Five Long Term Care ดูแลคุณ

1.นางหนึ่งฤทัย เยาว์แสง,2.นายฉัตรชัย ขวัญแก้ว

รางวัล ชนะเลิศ ปี 2561 หน่วยงาน รพ.สต.บ้านทุ่งนารี

Innovation : Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 10

Google Calendar เตือนให้มาตามนัด

นางวาสนา คงบัว

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2561 หน่วยงาน สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านควนปอม

Innovation : Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 2

“นวัตกรรม สมุนไพรรักษาแผลเรื้อรังของผู้ป่วยเบาหวาน”

1. นางยุวดี กองมี,2. นายเผด็จ ศรีนวลขาว

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ปี 2561 หน่วยงาน สอ.เฉลิมพระเกียรติฯบ้านควนปอม

Innovation : Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 2

การส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุองค์รวมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล

นายเอนก กลิ่นรส

รางวัล ชมเชย ปี 2561 หน่วยงาน สสอ.เมืองพัทลุง

Innovation : Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 1

ชาชงสมุนไพรห่างไกลเบาหวาน

นส.วรรณวิสา ช่วยสถิต

รางวัล ชมเชย ปี 2561 หน่วยงาน รพ.สต.บ้านเขาปู่

Innovation : Poster Presentation

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 0


ค้นหาผลงานวิชาการ
Download

จำนวนผลงานที่ดาวน์โหลด: 113

จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 533

จำนวนครั้งที่นำไปใช้ประโยชน์: 599

กล่องแสดงความคิดเห็น